Rodzaj podatku Terminy płatności
Podatek zryczałtowany (od przychodów ewidencjonowanych) do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za miesiąc grudzień do 31 stycznia)
Karta podatkowa do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za miesiąc grudzień do 28 grudnia)
Podatek dochodowy zaliczki ( od dokonanych wypłat wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia ) do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
Zryczałtowany podatek dochodowy do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
Podatek dochodowy zaliczki do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego; podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 
Podatek dochodowy od osób prawnych  do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego; podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.
Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenie roczne CIT-8 do 3 miesięcy po skończeniu roku podatkowego
Podatek VAT do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
Podatek dochodowy - rozliczenie roczne do 30 kwietnia następnego roku podatkowego
Podatek od czynności cywilnoprawnych, deklaracja PCC-1 i deklaracja PCC-3 do 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
Płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, deklaracja PCC-2 i deklaracja SD-2 do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek

UWAGA !!! Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy